Let op: onze website is vernieuwd! Bestaande klanten kunnen zich hier opnieuw registreren.

Inloggen
Offertelijst

120 grams kwaliteit enveloppen

Op werkdagen voor 16:00u besteld, zelfde dag verzonden

Per stuk te bestellen

Uit voorraad leverbaar

Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Palmpapier B.V., zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.


1. Algemeen

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen Palmpapier B.V. en de klant en zijn een aanvulling op onze leverings- voorwaarden voor de Grafische Industrie, gedeponeerd ter griffie van de Arrondisementsrechtbank te Amsterdam. Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitgesloten.
1.2 Palmpapier B.V. heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk of elektronisch worden overeengekomen.
1.3 Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich, zonder voorbehoud, akkoord met de algemene leveringsvoorwaarden.
1.4 Palmpapier B.V. draagt er zorg voor dat de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de klant al dan niet elektronisch te hand wordt gesteld. De klant is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van deze algemene voorwaarden en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie.


2. Totstandkoming overeenkomst

2.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW. Verzendkosten zijn (als deze van toepassing zijn) bij de genoemde prijzen aangegeven.
2.2 Palmpapier B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. Palmpapier B.V. maakt met de grootste zorg foto's van de enveloppen en kaarten die via de online shop verkocht worden. Ze dienen ter illustratie en er kunnen derhalve geen rechten aan ontleend worden. Een enkele keer zal de envelop op de afbeelding een kleur hebben die niet besteld kan worden.
2.3 Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.
2.4 de overeenkomst komt slechts tot stand door bevestiging van Palmpapier B.V. van uw bestelling.


3. Betaling

3.1 Betaling vindt plaats via de betalingsmethoden die worden aangeboden op de website. U kunt hier kiezen uit de volgende betaalmethoden:
  1. Betaling vooruit via overboeking per bank.
  2. iDeal.
  3. Op rekening.

3.2 Bent u nieuwe klant dan gelieve u de bestelling vooraf te betalen. De bestelling wordt pas verzonden zodra de betaling volledig is voldaan.
3.3 Wanneer de betaling niet binnen 3 dagen is voldaan, zal de bestelling worden geannuleerd.


4. Verzendkosten

4.1 Bij ruilen/ retourneren zijn de verzendkosten van het terugsturen van deze artikelen voor eigen rekening van de klant.
4.2 Bij een ruiling zal Palmpapier B.V. verzendkosten in rekening brengen van het opnieuw te versturen artikel.


5. Levering

5.1 Palmpapier B.V. besteedt het thuisbezorgen van de bestellingen uit aan Post NL en DPD. Bestellingen worden via het systeem van Post NL en DPD verzonden en zijn traceerbaar in dit systeem.
5.2 Palmpapier B.V. streeft ernaar om bestellingen gedaan op werkdagen vóór 16.00 uur, dezelfde werkdag te versturen.
5.3 Palmpapier B.V. zal al het mogelijke doen om geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. De klant heeft in dat geval het recht om de resterende bestelling te annuleren.
5.4 Palmpapier B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven adres.
5.5. Alle door Palmpapier B.V. geleverde zaken blijven eigendom van Palmpapier B.V. of haar toeleveranciers, totdat er volledig is betaald met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en incassokosten.


6. Annuleren

Het is mogelijk een bestelling te annuleren, indien dit binnen 24 uur gebeurt nadat de bestelling is geplaatst en mits de bestelling nog niet is verstuurd. U kunt deze annulering doorgeven per mail aan verkoop@palmpapier.com of telefonisch via +31 (0)30 244 74 27.


7. Ruilen en Retourneren

7.1 Wanneer een artikel niet aan uw verwachting voldoet dan bestaat de mogelijkheid om het artikel te ruilen of te retourneren.
7.2 De portokosten alsmede het verzendrisico voor retourzending zijn voor eigen rekening van de klant.
7.3 Voor retourneringen en/of ruilingen gelden de volgende voorwaarden:
  1. Na bezorging van uw bestelling heeft de klant 7 dagen de tijd om de artikelen te ruilen of te retourneren. Na afloop van deze termijn kan de koop niet meer ontbonden worden en is definitief.
  2. De goederen dienen in onbeschadigde staat te zijn.
  3. Met de retourzending dient de klant een brief te doen met daarop uw gegevens en het factuurnummer.
  4. Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen.


8. Voorraad

Alle enveloppen en kaarten zijn uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is of dat het is uitverkocht. De klant wordt hiervan door ons zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. In dit geval heeft de klant het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Palmpapier B.V. zal in dit geval voor terugbetaling zorgdragen.


9. Privacy

9.1 Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Palmpapier B.V.. Palmpapier B.V. gebruikt uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst, het voeren van een verantwoord klantenbeheer, risicobeheer en voor marketingdoeleinden.
9.2 De klant mag de gegevens die Palmpapier B.V. over hem heeft verzameld desgewenst inzien en laten corrigeren. De klant heeft het recht Palmpapier B.V. te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens van klant te verwijderen.
9.3 Tenzij de klant zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in), ontvangt de klant van Palmpapier B.V. geen mailings, nieuwsbrieven of andere berichten. Indien u van Palmpapier B.V. geen mailings, nieuwsbrieven of andere berichten meer wenst te ontvangen, kunt u dit per e-mail (verkoop@palmpapier.com) aan ons melden (opt-out).


10. Copyright beeld- en tekstmateriaal

De intellectuele eigendomsrechten op alle producten van Palmpapier B.V. blijven bij Palmpapier B.V. of bij de derden van wie Palmpapier B.V. het recht heeft verkregen deze producten te verkopen. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden.


11. Garanties

11.1 Gebreken die door de klant aan Palmpapier B.V. worden gemeld in een periode van dertig dagen na ontvangst van de producten zullen door Palmpapier B.V. ofwel kosteloos worden hersteld ofwel worden vervangen, tenzij het ontstaan van die gebreken aan de klant valt toe te rekenen.
11.2 In geval van een vervanging van het product komen de retourzendkosten voor rekening van de klant.


12. Aansprakelijkheid

12.1 Palmpapier B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de klant of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet of winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de geleverde producten.
12.2 de klant vrijwaart Palmpapier B.V. voor alle aanspraken van derden uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of renten, verband houdende met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de producten.


13. Varia

13.1 Op de algemene voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing met de rechtbank te Amsterdam als bevoegde instantie.
13.2 De regeling met betrekking tot algemene voorwaarden in het Burgerlijk Wetboek blijft buiten toepassing in de verhouding tot klanten, niet zijnde consumenten, die buiten Nederland zijn gevestigd of woonachtig zijn.
13.3 Palmpapier B.V. mag bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.
13.4 Palmpapier B.V. mag rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst overdragen aan derden en zal de klant daarvan op de hoogte stellen. Indien de overdracht van verplichtingen aan een derde voor de klant redelijkerwijs niet aanvaardbaar is, heeft deze het recht om de overeenkomst binnen vijf dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling op te zeggen.
13.5 Mocht enige, naar het redelijk oordeel van Palmpapier B.V. wezenlijke bepaling in de algemene voorwaarden of de overeenkomst nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan heeft Palmpapier B.V. het recht de overige inhoud van de overeenkomst te vernietigen.


Vragen, klachten en opmerkingen

U kunt contact opnemen met:

Palmpapier B.V.
Schaverijstraat 30
3534 AS Utrecht
Nederland

  +31 (0)30 244 74 27
  verkoop@palmpapier.com

Winkelmandje

Offertelijst

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen